Dokumenty do pobrania

 
 
2. Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 13.01.2021 r.:
 

Załącznik 1

Wzór wniosku o powierzenie grantu pdf

Wzór wniosku o powierzenie grantu doc

Załącznik 2

Wzór karty oceny zgodności z LSR Wniosku o powierzenie grantu

Wzór karty weryfikacji zgodności operacji z celami głownymi i szczegółowymi LSR

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 - zmiana karty zatwierdzona 14 września 2022

Załącznik 3

Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik 4

Wzór rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej

Załącznik 5

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

Załącznik 6

Wzór formularza odwołania .pdf

Wzór formularza odwołania .doc

Załącznik 7

Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco i weksel

Załącznik 9

Wzór wniosku o rozliczenie grantu .pdf

Wzór wniosku o rozliczenie grantu .doc

Załącznik 10

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do wkładu rzeczowego

Załącznik 11

Deklaracja bezstronności i poufności pracownika Biura LGD

 
 
3. Procedury Standardowe wraz z załącznikami zatwierdzone 13.01.2021 r. :

4. Umowa ramowa 

Aneks Nr 1 do Umowy Ramowej 

Aneks Nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 9 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 10 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 11 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 12 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 13 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 14 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 15 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 16 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 17 do Umowy Ramowej

5. Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca

    Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca z RODO

 

Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji ON-GOING

 
3. Harmonogram Naborów
 
4. Plan Działania
 
 

5. Pozostałe dokumenty

 
 

 

 
Deklaracje członkowskie
 
 
Regulaminy
 
 
 
Archiwum
 

Karta ocena zgodności z PROW Zał. 1B - z procedur Standardowych zatwierdzonych 13.01.2021 r.

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 - z procedur Grantowych zatwierdzonych 
13.01.2021 r.

 

 

Procedury Standardowe wraz z załącznikami zatwierdzone 06.10.2020 r. :


Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 07.10.2020 r.:
 

Załącznik 1

Wzór wniosku o powierzenie grantu pdf

Wzór wniosku o powierzenie grantu doc

Załącznik 2

Wzór karty oceny zgodności z LSR Wniosku o powierzenie grantu

Wzór karty weryfikacji zgodności operacji z celami głownymi i szczegółowymi LSR

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik 3

Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik 4

Wzór rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej

Załącznik 5

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

Załącznik 6

Wzór formularza odwołania

Załącznik 7

Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco i weksel

Załącznik 9

Wzór wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik 10

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do wkładu rzeczowego

Załącznik 11

Deklaracja bezstronności i poufności pracownika Biura LGD


Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 26.07.2019 r.
 
Procedury Standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 15.12.2017r. (zatwierdzone 15.01.2018 r.)