INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W związku z istotnymi zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza aneksu do umów o przyznaniu pomocy (do umów w wersji 4z i wcześniejszych) pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

Do najistotniejszych zmian określonych ww. rozporządzeniem oraz formularzem aneksu należą m.in.:

- wprowadzenie obowiązku utworzenia w ramach operacji jedynie jednego miejsca pracy (w formie samozatrudnienia lub zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę);

- wprowadzenie okresu rozliczenia się z łącznego czasu utrzymania utworzonego miejsca pracy (w łącznym wymiarze 24 miesięcy) w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia upływu 2 lat od wypłaty płatności końcowej beneficjentowi przez ARiMR;

- możliwość, w uzasadnionych przypadkach, wydłużenia Beneficjentom terminów złożenia wniosków o płatność I transzy (dotychczas określony termin to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy) oraz II transzy (dotychczas określony termin to 2 lata od dnia zawarcia umowy) o   dodatkowy czas, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- możliwość, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, gdy nie spełnia on warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, wydłużenia mu terminu ich realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- dopuszczalne możliwości odstąpienia od egzekwowania warunku dot. utworzenia miejsca pracy, w uzgodnieniu z właściwą LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie to stało się niemożliwe z przyczyn związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu zapoznania się ze wszystkimi zmianami zachęcamy do wnikliwej lektury przedmiotowych dokumentów.

Wystąpienie o zmianę umowy o przyznaniu pomocy w zakresie, który mógłby wpływać na uzyskaną przez projekt ocenę punktową przyznaną mu przez Lokalną Grupę Działania, powinno być poprzedzone uzyskaniem opinii właściwego organu decyzyjnego LGD. Opinia to powinna potwierdzać, że wnioskowana zmiana nie wpłynęłaby na wybór operacji do finansowania.

Pragniemy jednocześnie wyjaśnić, że z uwagi na nadrzędną rolę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. nad zapisami umów o przyznaniu pomocy, brak uwzględnienia w umowach zmian wynikających ze zmian przedmiotowego rozporządzenia nie będzie powodowało, że przepisy tegoż rozporządzenia nie będą stosowane wobec beneficjentów. Zmiany przepisów ww. rozporządzenia, które mają zastosowanie do beneficjentów, będą każdorazowo uwzględniane w toku obsługi ich spraw.

Do pobrania: 

1) Formularz aneksu do umowy dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach dz. 19.2 - [POBIERZ]

2) Rozporządzenie MRIRW z dnia 02.09.2020 r. - [POBIERZ]
 

Źródło: https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualności/informacja-na-temat-możliwości-zmiany-umów-o-przyznaniu-pomocy-dla-osób-podejmujących-działalność-gospodarczą