Szkolenie orgaznizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej, ani działalności gospodarczej. Szkolenie będzie dotyczyło kwestii prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków finansowych na działania organizacji. Odbędzie się ono w Nieborowie, w terminie 7-8 listopada 2016 r.

Nawiązanie współpracy

LGD "Ziemia Łowicka" nawiązało współpracę z Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. W dniu 18.10.2016r. wspólnie przeprowadziliśmy spotkanie informacyjne dla przedstawicieli ośrodków, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dla grup defaworyzowanych

Plan Komunikacji

Cele ogólne działań informacyjno-promocyjnych oraz animacji lokalnej

Celem ogólnym Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jest promowanie LSR, a tym samym Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020, które odzwierciedlają cele Strategii „Europa 2020” zwłaszcza wśród mediów i ogółu mieszkańców LGD oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia przewidzianych w Strategii wśród potencjalnych Beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach Funduszy Europejskich. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach. Cel ogólny działań informacyjno-promocyjnych realizowany jest poprzez wszystkie gminy tworzące Lokalną Grupę Działania.

 

Strony