Dokumenty do pobrania

 
 
2. Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 13.01.2021 r.:
 

Załącznik 1

Wzór wniosku o powierzenie grantu pdf

Wzór wniosku o powierzenie grantu doc

Załącznik 2

Wzór karty oceny zgodności z LSR Wniosku o powierzenie grantu

Wzór karty weryfikacji zgodności operacji z celami głownymi i szczegółowymi LSR

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik 3

Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik 4

Wzór rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej

Załącznik 5

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

Załącznik 6

Wzór formularza odwołania .pdf

Wzór formularza odwołania .doc

Załącznik 7

Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco i weksel

Załącznik 9

Wzór wniosku o rozliczenie grantu .pdf

Wzór wniosku o rozliczenie grantu .doc

Załącznik 10

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do wkładu rzeczowego

Załącznik 11

Deklaracja bezstronności i poufności pracownika Biura LGD

 
 
3. Procedury Standardowe wraz z załącznikami zatwierdzone 13.01.2021 r. :

4. Umowa ramowa 

Aneks Nr 1 do Umowy Ramowej 

Aneks Nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 9 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 10 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 11 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 12 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 13 do Umowy Ramowej

5. Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca

    Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca z RODO

 

Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji ON-GOING

 
3. Harmonogram Naborów
 
4. Plan Działania
 
 

5. Pozostałe dokumenty

 
 

 

 
Deklaracje członkowskie
 
 
Regulaminy
 
 
 
Archiwum
 

Procedury Standardowe wraz z załącznikami zatwierdzone 06.10.2020 r. :

Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 07.10.2020 r.:
 

Załącznik 1

Wzór wniosku o powierzenie grantu pdf

Wzór wniosku o powierzenie grantu doc

Załącznik 2

Wzór karty oceny zgodności z LSR Wniosku o powierzenie grantu

Wzór karty weryfikacji zgodności operacji z celami głownymi i szczegółowymi LSR

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik 3

Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik 4

Wzór rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej

Załącznik 5

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

Załącznik 6

Wzór formularza odwołania

Załącznik 7

Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco i weksel

Załącznik 9

Wzór wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik 10

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do wkładu rzeczowego

Załącznik 11

Deklaracja bezstronności i poufności pracownika Biura LGD


Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 26.07.2019 r.
 
Procedury Standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 15.12.2017r. (zatwierdzone 15.01.2018 r.)