OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Specjalista ds. koordynowania projektów

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Ziemia Łowicka”
ogłasza konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. KOORDYNOWANIA PROJEKTÓW
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. wykonanie prac wynikających z bieżących działań Biura LGD,
2. kompleksowe przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem wniosków w ramach PROW
3. obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR 2014-2020,
4. przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Rady Decyzyjnej oraz pomoc przy organizacji pracy tego organu
5. utrzymywanie kontaktów z instytucjami wdrażającymi oraz beneficjentami realizującymi operacje w ramach PROW 2014-2020
6. obsługa organizacyjna spotkań, narad, imprez organizowanych przez LGD
7. udzielaniem potencjalnym beneficjentom informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach LSR i PROW 2014-2020,
8. opracowanie projektów współpracy w ramach LSR wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej
9. prowadzenie doradztwa w zakresie działań LSR i PROW 2014-2020
10. wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
11. współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji działań LGD oraz LSR,
12. odpowiada za terminowość i rzetelność powierzonych zadań,
13. gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,
14. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i aktualizację strony www.
15. odpowiada za powierzone mienie.
16. Prowadzenie działań Związanych z animacja lokalną
 
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1) Korzystanie z pełni praw publicznych
2) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
3) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: - wyższe lub średnie o profilu związanym z finansami (preferowane wyższe)
Doświadczenie: - co najmniej roczne doświadczenie w pracy biurowej
Wymagania formalne: - znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020 oraz z podejścia Leader
Umiejętności : - znajomość obsługi komputera w zakresie: Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu , - dobra organizacja pracy, - komunikatywność, - samodzielność, - umiejętność pracy w zespole, - odpowiedzialność i rzetelność, - dyspozycyjność, - prawo jazdy kat. B
 
Mile widziane:
- doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych na terenach wiejskich, - doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów ze środków UE, - znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE, - znajomość języka roboczego UE w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się
 
Oferta kandydata powinna w szczególności zawierać:
1) kwestionariusz osobowy,
2) życiorys z odpisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) list motywacyjny warz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie ,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji .
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Data publikacji ogłoszenia: 15 grudzień 2017 r.
Dokumenty należy złożyć w terminie od 29 grudnia 2017 r. do 20 stycznia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Ziemia Łowicka” w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 173/175, lub przesłać pocztą listem poleconym w w/w terminie (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko….” pod adresem: Lokalna Grupa Działania – „Ziemia Łowicka” , 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 173/175.
Uwaga!! Niekompletna oferta  będzie odrzucana z przyczyn formalnych.
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu LGD - „Ziemia Łowicka”. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
Wzory dokumentów do pobrania: