STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

 

 

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”

nr 06/2024

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia

 

STATUT STOWARZYSZENIA - tekst jednolity
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, partnerstwem trójsektorowym, składającym się z  przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego,  mającym na celu:

 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
 2. aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej, wspomaganie potencjału organizacji pozarządowych oraz wspieranie działań służących rozwojowi demokracji
 3. opracowywanie i realizowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR),
 4. promocję obszarów wiejskich, a w szczególności z terenu Gminy Bielawy, Gminy Chąśno, Gminy Domaniewice, Miasta i Gminy Kiernozia, Gminy Kocierzew Południowy, Gminy Łowicz, Gminy Nieborów, Gminy Zduny.
 5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 6.  wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, w tym wdrażanie innowacji procesowych i produktowych na obszarach wiejskich, zmierzających do podniesienia dochodów mieszkańców oraz poziomu ich życia,
 7. pomoc w uzyskaniu dotacji Unii Europejskiej dla wszystkich potencjalnych beneficjentów z terenu gmin, o których mowa w pkt d.,
 8. pozyskiwanie środków na rozwój obszarów wiejskich, przy czym pozyskane środki przeznaczone będą na  działalność statutową, w tym prowadzenie działalności grantowej i stypendialnej
 9. rozwój oraz wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt d.,
 10. ochronę i promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, ochronę zwierząt
  i promowanie postaw ekologicznych,
 11. podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania
 12. wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 13. promowanie produktów i wyrobów lokalnych
 14. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową mieszkańców obszarów wiejskich oraz działalność na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 15. promocję i ochronę zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 16. działalność charytatywną,
 17. promocję i organizację wolontariatu,
 18. zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wspieranie działań na rzecz obronności
 19. wspieranie i wdrażanie programów rozwojowych o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych z różnorodnych źródeł krajowych i zagranicznych.

 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z zasadą reprezentatywności środowisk istniejących na obszarze działania stowarzyszenia.

§ 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia będzie miasto Łowicz
 2. Stowarzyszenie może posiadać logo.
 3. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w postaci: LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
   poz. 855, z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, 
 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
 5. rozporządzenia nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487);
 6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);
 7. niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną;
 8. z uwzględnieniem innych aktualnych aktów prawnych, przepisów regulujących funkcjonowanie i realizację lokalnych strategii rozwoju dla lokalnych grup działania
 9. nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności teren Gminy Bielawy, Gminy Chąśno, Gminy Domaniewice, Miasta i Gminy Kiernozia, Gminy Kocierzew Południowy, Gminy Łowicz, Gminy Nieborów, Gminy Zduny.
 

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i przystąpienie do konkursu
  na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa;
 2. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze LGD;
 3. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR;
 4. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;
 5. ogłaszanie naborów i dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR;

2. Organizowanie i finansowanie:

 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 2. imprez społecznych, kulturalnych i sportowych, między innymi takich jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 3. działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
  • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
  • tworzenie stron internetowych,
  • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 4. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 5. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD
 6. wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych z terenów wiejskich,
 7. udzielanie wsparcia finansowego osobom fizycznym i prawnym.

§ 8.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających.

§ 10.

Członkiem Zwyczajnym w Stowarzyszeniu zgodnie z art.4 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 poz. 378) może być:

1. osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach;
 2. jest pełnoletnia;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, bez względu
  na miejsce zamieszkania;
 5. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 6. złoży deklarację członkowską;

  2. osoba prawna, która:

 1. działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
 2. wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
 3. jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów gospodarczych
  lub społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 4. przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD,
 5. złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD,

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna.
 2. W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, powinna złożyć Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenie woli.
 3. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie,
  jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.
 5. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.
 6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.
 7. Ustanie członkostwa wspierającego i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku członkostwa zwyczajnego.

§ 12.

Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

             a. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu

             b. przestrzegać postanowień Statutu,

             c. opłacać składki członkowskie,

             d. brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

 1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

            a. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

            b. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

            c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym i kulturalnym,

            d. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy.

 1. Każdy z członków ma możliwość zgłaszania nowych pomysłów i inicjatyw dotyczących wdrażania LSR, w tym zmiany kryteriów, przesunięć środków pomiędzy przedsięwzięciami. Zgłoszenie może być dokonywane za pomocą dowolnego kanału komunikacji.
 1. Relacje między członkami LGD są oparte na pogłębionym partnerstwie i skutecznej komunikacji.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu :

 1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji ,
 2. Wykluczenia przez Zarząd następuje w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
  z poniższych przyczyn :

            a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

            b. za nieprzestrzeganie postanowień co najmniej jednego punktu z postanowień ujętych w §13

            c. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

            d. w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na pięciu kolejnych posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,

            e. śmierci,

            f. w związku z likwidacją osoby prawnej będącej członkiem stowarzyszenia.

§ 15.

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

             a. Walne Zebranie Członków,

             b. Zarząd,

            c. Rada Decyzyjna,

           d. Komisja Rewizyjna,

2. Nie można być jednocześnie członkiem dwu organów władz Stowarzyszenia.

3. Prezes Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą być przedstawicielami tej samej gminy.

4. Kadencja Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata, i kończy się z chwilą powołania nowych władz

5. Mandat członków Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

§ 18.

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Decyzyjnej, Zarządu lub 20% liczby uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia pocztą e-mail lub listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem lub w każdy inny skuteczny sposób.
 3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
  do głosowania w pierwszym terminie.
 4. W przypadku braku wymaganej liczby członków (quorum) ustala się drugi termin, który następuje pół godziny później tego samego dnia. Wówczas Walne Zebranie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz
  z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

          Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 9. zatwierdzenie Regulaminów Obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Pracy Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej
 10. określania maksymalnej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd bez konsultacji z Walnym Zebraniem Członków.
 11. ustalanie zasad zwrotu kosztów podróży oraz ewentualnych ryczałtów i diet
  dla członków Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej 
 12. ustalenie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarząd

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, członków Rady Decyzyjnej, członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos

 

§ 19.

Zarząd

 1. Zarząd składa się od 5 do 9 Członków Zarządu, w tym osoba do 25 roku życia oraz osoba powyżej 60 roku życia, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd spośród członków wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu jest upoważniony Prezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. zatrudnianie pracowników Biura,
 6. ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 7. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie i wprowadzanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”,
 9. wnioskowanie w sprawie wysokości składek członkowskich.

 

5. Członkowie Zarządu powinni spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
 2. uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 3. w odniesieniu do osób prawnych będących członkami zwyczajnymi postanowienia niniejszego punktu odnoszą się do reprezentanta (pełnomocnika) tej osoby.

6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu pod usprawiedliwioną nieobecność Prezesa Zarządu.

7. Prezes Zarządu z jednym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu pod usprawiedliwioną nieobecność Prezesa Zarządu działając łącznie mogą udzielić upoważnienia dyrektorowi lub pracownikowi biura do:

 1. składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, a w szczególności do :
  • zawierania umów,
  • aneksów,
  • podpisywania (składania) wniosków o płatność,
  • podpisywania (składania) wniosków o przyznanie pomocy,

8. Odwołanie z funkcji członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji;
 2. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowana funkcji;
 3. naruszenia postanowień niniejszego statutu;
 4. pięciu kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zarządu,
 5. utraty rekomendacji .

9. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających

§ 20.

1. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. 

§ 21

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna spośród członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu
   na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 22

Rada Decyzyjna

 1. Rada Decyzyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania.
 2. Skład Rady Decyzyjnej liczy do 15 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Decyzyjna spośród członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
 4. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. „o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność” (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), w skład Rady Decyzyjnej wchodzą przedstawiciele 4 sektorów: przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców,
 5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Rady Decyzyjnej.
 6. Członkiem Rady Decyzyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. Rada Decyzyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 8. Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady Decyzyjnej powinna posiadać znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (niemiecki, francuski, angielski, włoski)
  w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
 9. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne –określone zgodnie z przepisami krajowymi ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu zgodnie z wymogami określonymi w art. 32 ust 2 lit b rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 .
 10. Do wyłącznej kompetencji Rady Decyzyjnej należy wybór operacji realizowanych
  w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR zgodnie z wymogami określonymi w art. 34 ust 3 lit f rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 przy zachowaniu postanowień art. 34 ust 3 lit b rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 
 11. Wybór operacji, o których mowa w ust. 10 dokonywany jest w formie uchwały Rady Decyzyjnej, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Decyzyjnej
 12. Od uchwały, o której mowa w ust. 10 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady Decyzyjnej LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”.
 13. Członkowie Rady Decyzyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa.
 14. Odwołanie z funkcji członka Rady Decyzyjnej następuje w przypadku:
 1. złożenia rezygnacji;
 2. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowana funkcji;
 3. naruszenia postanowień niniejszego statutu;
 4. pięciu kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecnościach na posiedzeniach Rady Decyzyjnej;
 5. utraty rekomendacji .
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Decyzyjnej w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 24.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.