Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne

Łowicz, 10 maja 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres tematyczny:Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r.  poz. 1588 z późn. zm. );

 

 

Termin składania wniosków:

od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

 od godziny 8:00 do godziny 14:00  od poniedziałku do piątku

 

Miejsce składania wniosków:

Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz

 

Zasady składania wniosków:

 1. Wniosek można złożyć w następujący sposób:
  1. przy wykorzystaniu wersji udostępnionej przez LGD w formacie „.doc” i dostarczyć do biura LGD 1 egzemplarz wniosku wydrukowanego i podpisanego przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami oraz 1 egzemplarz  wersji elektronicznej na płycie DVD bądź CD lub,
  2. przy wykorzystaniu wersji udostępnionej przez LGD – Generator wniosków - Wniosek wypełniany jest elektronicznie i drukowany z wersji elektronicznej z Generatora wniosków. Skuteczne złożenie wniosku polega na wysłaniu go drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „wyślij” w Generatorze wniosków oraz dostarczeniu do biura LGD
   1 egzemplarza wniosku wydrukowanego w Generatorze wniosków, podpisanego przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami. Nie ma potrzeby załączania wersji elektronicznej na płycie DVD bądź CD.
 2. Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną wniosku.  Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.
 3. Komplet dokumentów grantobiorca składa bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do biura LGD w terminie trwania naboru wniosków.
 5. Złożenie wniosku w formie papierowej i elektronicznej w biurze LGD potwierdza się na  wniosku i zawiera ono: datę, godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
 1. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Limit dostępnych środków: 53 826,00 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 215 304,00 PLN

 

Forma wsparcia: zaliczka i refundacja, jednak nie więcej niż 35 884,00 zł na jeden projekt grantowy

 • Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych Grantu.
 • Zaliczka w wysokości 80% ustalonej kwoty dofinansowania wypłacana jest na konto wskazane przez Grantobiorcę w terminie 30 dni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku braku środków finansowych
 • Refundacja wypłacana Grantobiorcy po zrealizowaniu Grantu i zaakceptowaniu wniosku o rozliczenie Grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym. Refundacja przekazywana jest przelewem na konto Grantobiorcy do wysokości kwoty pomocy ustalonej w wyniku wyboru, pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę, w terminie 30 dni od zaakceptowania wniosku o rozliczenie grantu, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku braku środków finansowych;
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł,  z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty.
 • Granty wybrane do dofinansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 30.10.2022 r.

 

Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzone będą projekty przyczyniające się do rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w liczbie 6 sztuk. Projekty powinny być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.

 

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

Celów główny  LSR: 1.0 Równomierny rozwój infrastruktury na terenie LGD „Ziemia Łowicka”

Celów szczegółowy  LSR: 1.1  Infrastruktura techniczna i społeczno – kulturalna

 • Przedsięwzięcie: 1.1.1  Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne
 • Wskaźniki produktu: Liczba nowych/rozbudowanych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów społeczno – kulturalnych – 6 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r.  poz. 1588 z późn. zm. , a ponadto musi:

 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 25 punktów ustalony, na poziomie wskazanym przez większość członków obecnych na głosowaniu z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami.

 

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.lgdziemialowicka.pl.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski lub więcej uzyskają tą sama liczbę punktów o miejscu na liście projektów wybranych decydować będzie termin (dzień i godzina) przyjęcia wniosku.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

 1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VIII. Załączniki formularza Wniosku o powierzenie grantu.
 2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie Projekty Grantowe.
 4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
 5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
 6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdziemialowicka.pl

 

Szczegółowe informacje:

Na stronie www.lgdziemialowicka.pl w zakładce w zakładce dokumenty do pobrania oraz ogłoszenia o naborach dostępne są:

 1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu oraz instrukcja,
 2. Generator wniosków,
 3. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR,
 4. Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu,
 6. Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie oraz instrukcja
 7. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
 8. Procedury Oceny i Wyboru Grantobiorców wraz z załącznikami
 9. Kryteria wyboru operacji – Projekty Grantowe

 

LGD ”Ziemia Łowicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Jana Pawła 173/175, 99-400 Łowicz,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (46) 811 55 19, email:biuro@lgdziemialowicka.pl
 

 

 1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - PDF,
 2. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - DOC,
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
 4. Generator wniosków,
 5. Instrukcja do Generatora,
 6. Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 7. Wzór umowy o powierzenie grantu,
 8. Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie - PDF
 9. Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie - DOC
 10. Instrukcja do wniosku o rozliczenie grantu,
 11. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
 12. Procedury Oceny i Wyboru Grantobiorców wraz z załącznikami
 13. Kryteria wyboru operacji – Projekty Grantowe
 14. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - załącznik nr 3 do ogłoszenia
 15. Lista dokumantów zwiazanych z kryteriami wyboru operacji - załącznik nr 2 do ogłoszenia
 16. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych