Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/2019 Rozwój działalności gospodarczej

Łowicz, 21 grudnia 2018r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/2019

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres tematyczny:

Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r.  poz. 1588 z późn. zm.);

 

Termin składania wniosków:

od dnia 07 stycznia 2019 r. do dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

 od godziny 8:00 do godziny 14:00  od poniedziałku do piątku

 

Miejsce składania wniosków:

Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz

 

 1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD).
 2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura.
 5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Limit dostępnych środków: 525 585,00 zł

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 %, jednak nie więcej niż 105 117,00 zł.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r.  poz. 1588 z późn. zm. , a ponadto

 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 23 punkty liczony, jako średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi.

 

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgdziemialowicka.pl.

 

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

 

W przypadku, gdy dwa wnioski lub więcej uzyskają tą sama liczbę punktów o miejscu na liście projektów wybranych decydować będzie termin (dzień i godzina) przyjęcia wniosku.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

 1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
 5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
 6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdziemialowicka.pl

 

Szczegółowe informacje:

Na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce nabory oraz w aktualnościach dostępne są:

 1. formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją,
 2. wzór biznesplanu,
 3. formularze wniosków o płatność wraz z instrukcjami,
 4. projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Na stronie www.lgdziemialowicka.pl

 1. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
 2. Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Lista niezbędnych dokumentów do wyboru operacji

 

LGD ”Ziemia Łowicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Jana Pawła 173/175, 99-400 Łowicz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (46) 811 55 19, email:biuro@lgdziemialowicka.pl