PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA ŁOWICKA” NA LATA 2014-2020

Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany kierownik biura i przedstawiciele zarządu.
Udział społeczności zapewnią konsultacje społeczne, w szczególności poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań konsultacyjnych:


1. Zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny, który będzie się mieścił w biurze stowarzyszenia Łowicz, ul. Jana Pawła II 173/175 i otwarty będzie we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-18:00. Zapewniając udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii. Dzięki punktowi konsultacyjnemu lokalna społeczność będzie miała możliwość wnoszenie uwag i pomysłów oraz zapewni uzyskanie opinii mieszkańców w spornych kwestiach.

2. Podstawowym punktem zapewniającym udział społeczeństwa będą konsultacje przeprowadzane w każdej z gmin członkowskich (8 gmin – 8 spotkań). Na spotkaniach będą analizowane w szczególności słabe i mocne strony gmin, szanse i zagrożenia oraz będą dyskutowane cele LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Spotkania będą się odbywać według harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze działalność LGD planowanym do objęcia LSR. Na tym etapie angażowanie lokalnej społeczności w przygotowanie LSR, w szczególności będzie uwzględniało przedstawicielstwo czterech sektorów: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców na równych zasadach dostępu do informacji.

3. Kolejną metodą konsultacji będzie badanie ankietowe prowadzone z wykorzystaniem strony internetowej LGD i stron gmin członkowskich, a także ankiet przeprowadzanych na spotkaniach konsultacyjnych w każdej gminie. Zebrane ankiety wskażą postrzegane przez lokalną społeczność potrzeby i problemy, zasoby i potencjał. Do ankiety dołączono stronę dotycząca informacji „Pomysł na Projekt”, która zobrazuje już posiadane pomysły i rozwiązania dla danego terenu i tym samym pomoże w doprecyzowaniu celów LSR. Wzór ankiety i informacji w załączeniu.

Termin zakończenia konsultacji planowany jest 31.09.2015r.
Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w biurze zostanie zatrudniony 1 pracownik na pełnym etacie Kierownika Biura, którzy posiada doświadczenie w okresie programowania 2007-2013. Biuro Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”, w okresie przygotowawczym, będzie pozostawać otwarte dla mieszkańców przez 2 dni w tygodniu, wtorek  i czwartek w godzinach 14.00-18.00, czyli 4 godziny dziennie. Do zadań Kierownika Biura należeć będzie realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020, w tym: bieżąca działalność biura, czyli prowadzenie działań informacyjnych, gromadzenie danych, budowanie sieci kontaktów na obszarze LSR, ponadto organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych oraz koordynacja prac przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” na lata 2014-2020.
Przygotowanie LSR nastąpi przy udziale lokalnej społeczności. Podstawowym narzędziem informowania na temat przebiegu przygotowań Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” na lata 2014-2020, ale mającym także za zadanie aktywizowanie mieszkańców obszaru LSR do włączenia się w prace nad dokumentem będzie strona internetowa dostępna pod adresem www.lgdziemialowicka.pl. Na stronie zostanie zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z harmonogramem spotkań.
Proces konsultacji społecznych oraz Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” na lata 2014-2020 przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.