POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dniu 09 maja 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”,
ul. Jana Pawła II 173/175,99-400 Łowicz
odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 1/2022/G – Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  2. 2/2022/G – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  3. 3/2022/G – Inicjatywy o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 1/2022/G – Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  2. 2/2022/G – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  3. 3/2022/G – Inicjatywy o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 7. Sprawdzenie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 1/2022/G – Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  2. 2/2022/G – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  3. 3/2022/G – Inicjatywy o charakterze rekreacyjno-sportowym .
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 1/2022/G – Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  2. 2/2022/G – Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
  3. 3/2022/G – Inicjatywy o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.