OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zakres tematyczny: 
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.); 
 
Termin składania wniosków:
od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.
 
Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 14:00  od poniedziałku do piątku 
 
Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz
 
1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest
w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD). 
2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura. 
5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
Limit dostępnych środków: 500 000, 00 zł
 
Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tys. zł. 
 
Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm. , a ponadto 
- spełnić warunki oceny zgodności z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 23 punkty liczony jako średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami.
 
Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgdziemialowicka.pl.
 
W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych. 
 
W przypadku, gdy dwa wnioski lub więcej uzyskają tą sama liczbę punktów o miejscu na liście projektów wybranych decydować będzie termin (dzień i godzina) przyjęcia wniosku.
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku: 
1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy. 
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. 
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdziemialowicka.pl
 
Szczegółowe informacje: 
Na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce nabory oraz w aktualnościach dostępne są:
1. formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, 
2. wzór biznesplanu, 
3. formularze wniosków o płatność wraz z instrukcjami, 
4. projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
1. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
2. Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami 
3. Kryteria wyboru operacji 
4. Lista niezbędnych dokumentów do wyboru operacji
 
LGD ”Ziemia Łowicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Jana Pawła 173/175, 99-400 Łowicz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (46) 811 55 19, email:biuro@lgdziemialowicka.pl